TUTVUSTUS

                                                TEL_logo_v_rvkaru

Tutvustus

 • Rõuge Lastepäevakodu avati 3. augustil 1969. aastal, majas alustas tööd 3 rühma.
 • 2006. a. alustas tööd Viitinas Rõuge Lasteaia Puhhikeste rühm.
 • 2006. a. on Rõuge Lasteaed vastu võetud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liikmeks.
 • 2010. a. taasavati renoveeritud Rõuge Lasteaed Rõuge majas.
 • 2011. a. sügisel alustas tööd Marjakeste rühm.
 • 2012 a. sügisest liitus Rõuge lasteaed “Kiusamisest vabaks!” programmiga
 • 2020.a jaanuaris alustas tööd Kirsikeste rühm

Eripära

Rõuge lasteaed paikneb looduskaunis kohas – ümbritsevad mäed, järved ja metsad võimaldavad õppe- ja kasvatustegevusi läbi viia vahetus looduses.


Rõuge lasteaias on 6rühma:

 • PUHHIKESED
 • LEPATRIINUD
 • MARJAKESED
 • TÕRUKESED
 • PÄÄSUPOJAD
 • KIRSIKESED

Tervist edendava lasteaiana pakume nii lastele kui ka personalile mitmekülgseid liikumistegevusi ja –võimalusi. Laste ujumisoskuse arendamiseks ning tervise tugevdamiseks on Rõuge lasteaias oma bassein.
Rõuge lasteaias tähtsustatakse looduse- ja keskkonnakasvatust.
Rõuge Lasteaed tegutseb J. Käisi pedagoogilisi põhimõtteid rakendades.

Tehnoloogiaharidus.

Tehnoloogiaharidus hõlmab endas digivahendite lõimimist õppe – ja kasvatusvaldkondadega (mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne, kunst). Robootikaga äratatakse huvi nii õpetajates kui lastes. Õppetegevuste läbiviimisel kasutatakse innovaatiliselt kaasaegseid õppemeetodeid ja tehnoloogilisi vahendeid. Kasutuses on sülearvutid, dataprojektor, tahvelarvutid, kõlarid, internet ja hariduslikud robootikavahendid (Bee – Bot koos mattidega, Ozobot Bit 2 stardikomplekt)

Vahendite soetamist on toetanud HITSA. Digivahendite kasutamine on täiskasvanu poolt eesmärgistatud ja juhendatud. Digivahendite kasutamine toetab lapse:

 • õppimist,
 • loovust,
 • kognitiivsete, motoorsete ja tehniliste oskuste arengut,
 • sotsiaalsete ja koostööoskuste arengut,
 • keelelist arengut,
 • loogilist mõtlemist.

Õpetajad täiendavad ennast pidevalt osaledes erinevatel koolitustel ning osalevad projektides.

Missioon

Rõuge Lasteaia missiooniks on koostöös lapse perega toetada lapse arengut, et kujuneksid vajalikud eeldused toimetulekuks igapäevaelus, väärtushinnangud ja käitumisnormid ning õppimise alusoskused õppimiseks koolis.

Visioon

Rõuge Lasteaed on lasteaed, mida iseloomustavad kolm võtmesõna:

 • arendav õpikeskkond
 • turvaline tegevuskeskkond
 • lapsesõbralik looduslik kasvukeskkond

Rõuge lasteaia oma laul

Meil on Rõuges oma vesi,
palju väikseid järvekesi.
Päikese ja vihma ajal
Rõuge lasteaias kajab.

Refr: Armsaks saab siin sõber hea
kaaslastest kui lugu pead.
Kui ükskord kooli lähed siit,
siis mälestused kaasa viid.

Kes on sõber, kes on maias,
kes käib Rõuge lasteaias?
Seda siit saad teada sa,
siin võid palju küsida.

Refr: Armsaks saab siin sõber hea…

Värvida ja voolida,
Tervisest saab hoolida.
Mäng see aitab õppida,
Seda võite uskuda.

Refr: armsaks saab siin sõber hea…