Keelepesa

MIÄ OM KEELEPESÄ?

Keelepesä om latsihoiurühm, latsiaiarühm vai terve latsiaid, miä tüütäs tävveligu keeletsukõlusõ moodu perrä ja sääl kõnõldas latsiga egän olokõrran kõik aig õnnõ uma maa põlist paigakiilt – Vana-Võromaal võro kiilt.

Keelepesä tsiht om tutvusta latsilõ uma kodokandi põlist kiilt, kultuuri ja kombit ni julgusta täüskasunuid kõnõlõma latsiga uma kodokandi keelen ja uma kodokandi kultuuri edesi andma.

MIS ON KEELEPESA?

Keelepesa on lastehoiurühm, lasteaiarühm või terve lasteaed, mis töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes igas olukorras kogu aeg vaid oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.

Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.

VÕRO KEELEPESÄ

Võro keelepesäl om uma logo, tunnuslausõ, keelepesätsirk ja tsirguimäkostüüm.

Keelepesä oppaja saava võrokeelitse opimatõrjaali ja võrokeelitse raamadu ni osalõda koolituisil ja opireisel, midä kõrraldas Võro Instituut. Oppajidõlõ omma toes Võro Instituudi projektijuhi.

Keelepesä rühm saa ossa võtta võrokeelitsidest üritüisist, midä Võro Instituut kõrraldas vai avitas kõrralda.

VÕRU KEELEPESA

Võru keelepesal on oma logo, tunnuslause, keelepesatsirk (-lind) ja linnuemakostüüm.

Keelepesa õpetajad saavad endale võrukeelsed õppematerjalid ja raamatud ning võimaluse osaleda koolitustel ja õppereisidel, mida korraldab Võru Instituut. Õpetajatele on toeks Võru Instituudi projektijuhid.

Keelepesarühm saab võimaluse osa võtta võrukeelsetest üritustest, mida Võru Instituut korraldab või aitab korraldada.

KEELEPESÄRÜHMÄ VANA-VÕROMAA LATSIAIDUN JA -HOIUN

 • Antsla Lusti LA
 • Haani Keelepesä
 • Harglõ Kooli Koikkülä LA
 • Kuldri LA Sipsik
 • Lasva LA Pargihaldjas
 • Orava Kooli LA
 • Puiga LA Siilike
 • Põlva LA Mesimumm – 2 rühmä
 • Põlva LA Pihlapuu
 • Rõugõ LA – 2 rühmä
 • Räpina LA Vikerkaar Ruusa rühm
 • Sõmmõrpalo LA Lepatriinu
 • Veriora LA Õnneseen
 • Võro LA Punamütsike
 • Võro LA Päkapikk
 • Võro LA Sõleke – 2 rühmä
 • Väimelä LA Rukkilill

Latsiaia ja -hoiu 2017 aastaga vahtsõaastakuu saisuga.

Lasteaiad ja -hoiud 2017 aasta jaanuari seisuga.

SÜÄMEASI

 • Anda oskusi ja luvva võimaluisi võro keele ku kodokeele pruukmisõs Vana-Võromaa perrin ni hoita tuuga alalõ kodokandi kiilt, kultuuri ja perimüst.
 • Tugõda latsi lagjambat arõngut – keelepesä-kogõmusõ ja uuringu maailman näütäse, et katskiilse ja umakultuuri opva latsõ omma herksämbä, nägevä ilma laembalt, saava eri olokõrdõn häste hakkama, omma lepligadsõ ni suutva tõisi kiili kergembähe är oppi.

MISSIOON

 • Suurendada oskusi ja eeldusi võru keele kui koduse keele kasutamiseks Vana-Võromaa peredes, säilitades sel moel oma kodukandi keelt, kultuuri ja pärimust.
 • Aidata kaasa laste üldisele arengule, sest keelepesa-kogemused ja erinevad uuringud maailmas näitavad, et kakskeelsed ja omakultuuri õppivad lapsed on erksama ning avatuma mõtlemisega, oskavad paremini erinevate olukordadega kohaneda, on leplikumad ning saavad võõrkeelte õppimisega paremini hakkama.

Ku tahat midägi küssü vai nõvvo ja api saia, sis kõlista Võro Instituuti tel 78 28750

vai tulõ Tartu 48, Võro.

Võit kaia ka www.wi.ee päält

vai kirota wi@wi.ee.

Kui Sul on küsimusi või tahad nõu ja abi saada, siis helista Võru Instituuti telefoninumbril 78 28750

või tule kohale Tartu tn 48, Võru.

E-posti aadress wi@wi.ee,

lisainfo www.wi.ee.

Võro Instituut