DOKUMENDID

Rõuge lasteaia dokumendid:

 

Rõuge lasteaia isikuandmete töötlemise tingimused

 1. Üldsätted
  • Vastutav töötleja

Ene Mõttus Direktor

Vastutav töötleja isikuandmete kaitset reguleerivate  õigusaktide tähenduses  on Rõuge Lasteaed  (edaspidi nimetatud lasteaed).

Aadress:

Tel: 7859 285
E-post: Rouge.lasteaedmail.com

Registrikood:75001951

 

 • Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.
 • Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust. Isikuandmete töötlemiseks on iga isikuandmetega tehtav toiming nagu kogumine, kasutamine, edastamine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, kustutamine, andmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine. Andmesubjektiks on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
 • Lasteaed töötleb isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus.

Lasteaed töötleb andmeid üldjuhul õigusaktidest tuleneva avalikes huvides oleva  ülesande täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks, eluliste huvide kaitseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui isikuandmeid ei töödelda eelnimetatud alustel, küsib lasteaed andmesubjektilt nõusoleku isikuandmete töötlemiseks. Lasteaed teavitab andmesubjekti isikuandmete töötlemise tingimustest.

 • Lasteaed töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: lapse hoidmiseks; alushariduse omandamise võimaldamiseks; tugiteenuste osutamiseks; personali töölevõtmise korraldamiseks; personaliarvestuse pidamiseks; lapsevanematega suhtlemise korraldamiseks; lasteaia tegevustest ja üritustest teavitamiseks; lasteaia tegevuse ajaloo jäädvustamiseks.
 • Kui lasteaed on nõuetekohase hindamise tulemusel leidnud, et isikuandmete  töötlemise jätkamine mingil muul eesmärgil, kui see eesmärk, mille saavutamiseks neid esmalt koguti, on põhjendatud, edastab ta andmesubjektile teabe isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta.
 • Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuab õigusakt, see on vajalik lapse eluliste huvide kaitseks või selleks olemas nõusolek. Lasteaed võib isikuandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnerit, kes töötleb isikuandmeid lepingus kokkulepitud tingimustel ja ulatuses (volitatud töötleja).

 

 

 1. Peamised Lasteaia poolt töödeldavad isikuandmed

 

 • Lapse seadusliku esindaja isikuandmed
  • Lapse seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Lasteaia avalikes huvides oleva ülesande täitmine (laste hoid ja alushariduse omandamise võimaldamine).

2.1.2.  Lasteaed töötleb alljärgnevaid lapsevanema isikuandmeid:

2.1.2.1. mõlema lapsevanema ees- ja perekonnanimi; isikukood ning kontaktandmed (e-post, telefon, mõlema lapsevanema registrijärgne  ning tegelik elukoht, kui need ei ole samad).  Juhul, kui laps elab ühe lapsevanema juures, siis lapse tegelik elukoht.

2.1.2.2. Pere samas lasteaias käivate laste nimed ja rühmad.

Andmete töötlemine on vajalik isiku tuvastamiseks ja operatiivse teabevahetuse korraldamiseks lasteaia ja lapsevanema vahel, samuti lapsele esmajärjekorra võimaldamiseks samasse lasteaeda lapse õdede-vendadega.

 

2.2. Lapse isikuandmed

2.2.1. Lapse  isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lasteaia juriidiline kohustus, avalikes huvides oleva ülesande täitmine (laste hoid  ja alushariduse andmine), eluliste huvide kaitse ning lapsevanema nõusolek.

2.2.2.  Lasteaed töötleb alljärgnevaid lapse isikuandmeid:

2.2.2.1. ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; isikukood; kodune keel/keeled, lapse elukoht. Andmete töötlemine on vajalik lapse isiku tuvastamiseks ja lasteaia ülesannete täitmiseks.

2.2.2.2.  foto; audio ja videosalvestis; lapse saavutused ja loometöö tulemused.

Töötlemise õiguslik alus on  avaliku ülesande täitmine ja lapsevanema nõusolek. Töötlemise eesmärk on lapse arengu hindamine, lasteaia tegevuste kajastamine (üritused, kasvatustegevused jm), lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused jm), lasteaia ajaloo jäädvustamine.

2.2.2.3. Eriliigiliste andmetena terviseseisundist tulenevad eritingimused, mis on vajalikud lapse elu, tervise ja heaolu kaitseks ning turvalise õpi- ja kasvukeskkonna loomiseks lasteaias. Lapsevanem informeerib lasteasutuse juhtkonda kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.  Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks on avaliku iseloomuga ülesande täitmine ning lapse eluliste huvide kaitse. Lasteaed võib edastada neid andmeid kolmandatele isikutele (nagu meditsiiniteenuse osutaja), kes aitavad eelnimetatud eesmärke  saavutada.

 

2.3. Kirjavahetus, pöördumised

2.3.1. Lasteaed registreerib  lasteaia tegevuse käigus koostatud ja saadud dokumendid, mis võivad sisaldada isikuandmeid.  Isikuandmeid võivad sisaldada  isikute või asutuste poolt saadetud kirjad nagu avaldused, teabenõuded, järelepärimised jm.

2.3.2. Dokumendid, mis sisaldavad piiratud juurdepääsuga teavet, tunnistatakse seaduses toodud alustel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

2.3.2. Juurdepääsupiiranguga isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastab lasteaed ainult sellistele kolmandatele isikutele, kellel esineb nende saamiseks seaduslik alus.

2.3.3. Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb teha järelepärimine kolmandale isikule, avaldatakse isikuandmeid minimaalses mahus. Isiku kirjavahetusega tutvumiseks esitatud teabenõude korral otsustab lasteaed, arvestades kehtestatud nõudeid, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Välja antavale dokumendile  ei jäeta isiku kontaktandmeid. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

2.3.4. Lasteaiale adresseeritud pöördumised ja kirjad säilitatakse vastavalt Võru Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste dokumentide loetelule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid kustutakse või hävitatakse.

 

2.4. Tööle kandideeriva isiku isikuandmed

2.4.1. Tööle kandideerimisega seotud dokumendid (näiteks kandideerimisavaldus koos lisatud dokumentidega, kirjavahetus kandidaadiga) sisaldavad isikuandmeid. Lasteaed töötleb kandidaadi järgmisi isikuandmeid:

2.4.1.1. isiku ees- ja perekonnanimi; isikukood;  e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress.  Nimetatud isikuandmete töötlemise eesmärgiks on isiku tuvastamine ja temaga kontakteerumisvõimaluse loomine.

2.4.1.2. Muud andmed, mis on vajalikud tööle sobivuse ja erialase pädevuse hindamiseks nagu andmed  hariduse, töökogemuse  ja täiendõppe kohta.

2.4.2.  Tööle kandideeriva isiku  isikuandmed on juurdepääsupiiranguga teave. Töökohale kandideerimise dokumentidega tutvuvad  ainult töölevõtmist korraldavad isikud. Nimetatud dokumentides sisalduvaid  isikuandmeid ei avaldata kolmandale isikule, v.a. õigusaktis ettenähtud  erijuhtudel.

2.4.3. Lasteaed eeldab, et isikuga, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.

2.4.4. Äraütleva otsuse korral säilitab lasteaed kandideerimise dokumente Võru Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste dokumentide loetelus sätestatud ajani.

 

2.5. Lasteaia töötaja isikuandmed

2.5.1. Lasteaed töötleb õigusaktidest tulenevate kohustuste ning  töölepingu  täitmisel järgmisi lasteaia töötaja isikuandmeid:

2.5.1.1. töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, isikut tõendav dokument, kontaktandmed (nagu postiaadress, e-post, telefoninumber);

2.5.1.2. töötaja finantsalased andmed (pangakonto töötasu maksmiseks);

2.5.1.3. töötaja perekondlikud andmed (alaealiste laste olemasolu);

2.5.1.4.  töösuhtega seotud andmed nagu andmed töötaja kvalifikatsiooni ja täiendõppe kohta;

2.5.1.5. töötaja terviseseisundit puudutavad  andmed nagu teave  töövõimetuse; kutsehaiguse kohta; tervisekontrolli andmed jm.

Nimetatud isikuandmete töötlemine on vajalik töölepingu täitmiseks.

 

2.6.  Foto-, audio- ja videomaterjal

2.6.1. Lasteaed jäädvustab foto-, audio- ja videomaterjalidel lasteaia elu olulisemaid sündmusi ja üritusi.

2.6.2. Lasteaed on foto-; audio-  ja videomaterjali jäädvustamisel tekkivate isikuandmete (nagu isiku kujutis, hääl jm.) vastutav töötleja.

2.6.3. Avalikus kohas nõuetekohaselt jäädvustatud heli- või pildimaterjali võib lasteaed ilma isiku nõusolekut küsimata kasutada  infokandjatel avalikustamiseks.

2.6.4. Lasteaed säilitab ajaloolis-kultuurilisest eesmärgist lähtudes fotosid, audio – ja videomaterjali tähtajatult.

 

 

 1. Andmesubjekti õigused

 

 • Andmesubjektil on õigus:

3.1.1.  saada teavet, milliseid tema või lapse isikuandmeid lasteaed töötleb  ja tutvuda kogutud isikuandmetega. Samuti saada teavet selle kohta, kui kaua lasteaed andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses avaldab. Õigust isikuandmetega tutvuda võivad piirata õigusaktid või teiste isikute privaatsuse tagamiseks seatud õigused;

 • nõuda, et lasteaed kustutaks isikuandmed, mille töötlemiseks puudub õiguslik alus (sh. nõusoleku tagasivõtmine);
 • nõuda puudulike või ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi;
 • võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmisel on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. See õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka muul õiguslikul alusel. Nõusoleku tagasivõtmiseks esitab andmesubjekt avalduse lasteaiale. Lasteaed lõpetab tagasivõetud isikuandmete töötlemise viivitamatult pärast andmesubjekti nõusoleku tagasivõtmisest teada saamisest.
 • esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ning nõuda lasteaialt isikuandmete töötlemise piiramist seni, kuni kontrollitakse isikuandmete töötlemise kohta esitanud vastuväite põhjendatust,  välja arvatud juhul, kui andmeid on vaja töödelda juriidilise kohustuse täitmiseks või avaliku huviga seotud  ülesande täitmiseks;
 • õigus pöörduda oma õiguste kaitseks pädeva asutuse poole. Kui andmesubjekt  leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või esindatava lapse õigusi, on tal õigus pöörduda õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135), elu- või töökohajärgse pädeva järelevalveasutuse poole,  samuti
 • Lasteaed võib andmesubjekti isikuandmetega seotud päringu saamisel paluda täpsustada  Päringule vastab lasteaed  30 päeva jooksul. Kui selgub, et päringule vastamiseks on vaja  lisaaega arvestades päringule vastamise keerukust ja taotletavate andmete mahtu, võib lasteaed pikendada vastamise tähtaega kuni 60 päeva võrra. Lasteaed teavitab andmesubjektile vastamise tähtaja pikendamisest ja viivituse põhjustest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest. Kui lasteaed keeldub päringule vastamisest,  siis selgitab ta keeldumise aluseid ja põhjuseid.  Töödeldavate isikuandmete koopia väljastatakse andmesubjektile tasuta. Lisakoopiate väljastamise eest võib lasteaed küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks.

 

 1. Turvameetmed

4.1. Lasteaed peab isikuandmete kaitsmist väga oluliseks ning tagab kohalduva õiguse ulatuses isikuandmete konfidentsiaalsuse.   Lasteaed kaitseb kogutud isikuandmeid lubamatu või eesmärgita kasutamise, avalikuks tuleku või hävimise eest, rakendades selleks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

4.2. Lasteaias on juurdepääs isikuandmetele isikutel, kes vajavad  neid oma

tööülesannete täitmiseks. Andmetele juurdepääsu omavad isikud  on kohustatud isikuandmete töötlemisel täitma kõiki õigusaktidest tulenevaid andmekaitsereegleid ning kasutama asjakohaseid turvameetmeid.

 

 1. Isikuandmete avalikustamise põhimõtted

5.1. Isikuandmed on mõeldud lasteaia siseseks kasutamiseks.

5.2. Lasteaed ei avalikusta isikuandmeid, kui seda ei kohusta  õigusakt.

5.3. Lasteaia töökorraldusega rakendatakse meetmeid, et isikuandmete töötlemisel riivataks võimalikult vähe isiku eraelu puutumatust.

5.4. Isikuandmeid sisaldava dokumendi väljastamisel kolmandale isikule muudetakse dokumendis sisalduvad isikuandmed loetamatuks, välja arvatud juhul, kui andmed väljastatakse isikule, kellel on õigusaktist tulenev õigus neid välja nõuda.

 

 1. Andmete säilitamine

6.1. Lasteaed ei kasuta ega säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik õigusaktist tuleneva kohustuse  või lepingu täitmiseks.

6.2.  Lasteaed säilitab isikuandmeid:

6.2.1 Rõuge lasteaia  dokumentide loetelus sätestatud säilitustähtaja möödumiseni või

6.2.2  seadusest tuleneva kohustuse  täitmiseks vajaliku aja möödumiseni või

6.2.3  seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni või

6.2.4. poolte kokkuleppe täitmiseks vajaliku aja möödumiseni.

6.3.  Arhiiviväärtust mitteomavaid isikuandmeid töötleb lasteaed säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed annab lasteaed üle avalikku arhiivi ning lõpetab ise andmete töötlemise.

 

 1. Andmekaitsespetsialist ja andmekaitse kontaktisik

 

7.1. Andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab  Rõuge Vallavalitsuse  andmekaitsespetsialist, kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil personal@rauge.ee. Andmekaitsespetsialist koordineerib andmekaitsenõuete täitmist Rõuge Vallas ja tema hallatavates asutustes.

 

7.2. Kõigi isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õigustega seotud küsimustega on andmesubjektil võimalik pöörduda lasteaia andmekaitse kontaktisiku  poole e-posti aadressil rouge.lasteaed@gmail.com

Lasteaia andmekaitse kontaktisik koordineerib lasteaia  andmekaitseküsimuste lahendamist.

 

 

 • Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 20.11.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3-4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Rõuge valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi kohatasu) määra kehtestamist ja selle tasumist.

§ 2.  Kohatasu suurus

 (1) Kohatasu Haanja Kooli lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 12 eurot.

 (2) Kohatasu Misso Kooli lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 8 eurot.

 (3) Kohatasu Mõniste Kooli lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 12 eurot.

 (4) Kohatasu Varstu Kooli lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta on 12 eurot.

 (5) Kohatasu Rõuge Lasteaias ühes kalendrikuus ühe lapse kohta: perioodil 01. mai kuni 30. september on 14 eurot ja perioodil 01. oktoober kuni 30. aprill on 17 eurot.

 (6) Rõuge Lasteaias ujumisteenuse pakkumise korral teistele Rõuge valla koolieelsetele lasteasutustele lisandub kohatasule kuupõhiselt 3 eurot.

§ 3.  Kohatasu tasumine

 (1) Kohatasu tasutakse Rõuge Vallavalitsuse poolt koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.

 (2) Kohatasu tasutakse igakuiselt. Kohatasu maksmisest on lapsevanem vabastatud lasteaia puhkusekuu ajal.

 (3) Puhkusekuul organiseeritud lapsehoiu korral Rõuge valla lasteasutuses ja teenuse kasutamisel tasutakse kohatasu ka selle kuu eest vastavalt lasteaias kehtestatud kohatasule.

 (4) Kohatasu makstakse terve kuu eest, olenemata lapse lasteasutusest puudutud päevade arvust.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) Haanja Vallavolikogu 21.10.2008 määrus nr 21 „Haanja Lasteaia õppe- ja kasvatustöö kulude kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Mõniste Vallavolikogu 21.01.2010 määrus nr 3 „Mõniste Koolis lasteaia õppevahendite ja muude kulude vanemate poolt kaetava osa kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Rõuge Vallavolikogu 25.01.2017 määrus nr 1 „Lastevanemate poolt osaliste kulude katmine Rõuge Lasteaias“ tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Varstu Vallavolikogu 11.12.2012 määrus nr 16 „Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.

Aigar Kalk
Volikogu esimees